Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości informuje, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości (dalej „APP”) z siedzibą przy ul. Szkolna 47, 64-720 Lubasz.

 2. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fundacjaapp.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.

 3. Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest informowanie o wydarzeniach realizowanych przez APP, umożliwienie wzięcia w nich udziału oraz zdawanie relacji z podjętych inicjatyw.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych, dla celów określonych każdorazowo w treści zgody; art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla realizacji uzasadnionego interesu prawnego administratora, jakim jest w szczególności: kontakt z uczestnikami, dochodzenie roszczeń.

 5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych – w granicach wyznaczonych zgodnie z art. 15-22 RODO.

 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do kontaktowania się z Panią/Panem i umożliwieniu udziału w inicjatywach APP. Niepodanie danych uniemożliwi otrzymywanie informacji o inicjatywach realizowanych przez APP.

 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie i w imieniu administratora.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.