ORGANIZATOR
1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu przy ulicy Wrzosowej 21, 55-080
Kąty Wrocławskie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS Numer KRS 0000447297, REGON
022052043, NIP 992740803 oraz Akademii W.I.E.M. (Profinans Sp z o.o., NIP 697-19-76-675)
SZKOLENIA
1. Organizator realizuje warsztaty w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń
dostępnej pod adresem http://przedsiebiorcaprzyszlosci.biz/
2. Oferta warsztatów określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin oraz
miejsce szkolenia.
3. Uczestnik swarsztatów – Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną lub osoba fizyczna zgłoszona
przez Zamawiającego będącego osobą prawną.
4. Zamawiający – pełnoletnia osoby fizyczne i osoby prawne, która złożyła formularz zgłoszenia na
Szkolenie.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w swarsztatach jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez
Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem
http://przedsiebiorcaprzyszlosci.biz/ nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia
(liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora).
2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Zgłoszenie wypełniane jest przez Zamawiającego, a po wydrukowaniu i podpisaniu przez osoby
upoważnione przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych, przesyłane pocztą
elektroniczną lub faksem na adres Organizatora. Dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego.
Po upływie terminu określonego powyżej, zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po telefonicznym
uzgodnieniu z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
4. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza, który jest
dostępny na stronie Organizatora. Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków
uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.
Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego
Regulaminu przez Zamawiającego oraz po mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez
Organizatora.
5. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność. Zgłoszeniem nazywamy przysłanie na adres
Organizatora formularza o którym mowa w puncie 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy

przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie warsztatów będzie już zamknięta lub w
przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego
szkolenia.
6. Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia warsztatów Organizator prześle do osób,
które zgłosiły chęć udziału w warsztatach, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie
udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi warsztatów.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe,
zakwaterowanie oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (śniadania,
obiady, kolacje oraz przerwy kawowe i/lub lunch), zgodnie z ofertą dotyczącą danego szkolenia.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
3. Organizator nie zapewnia dojazdu w ramach opłaty za warsztaty, chyba że znajdują się one w
ofercie danego szkolenia/warsztatów.
4. Płatność za warsztaty odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w warsztatach oraz
wystawionej po dokonaniu zgłoszenia fakturze pro forma na adres poczty elektronicznej podany w
zgłoszeniu. Płatność powinna nastąpić w terminie do 3 dni od daty wystawienia faktury pro forma. Za
termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.
5. Faktura VAT zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie warsztatów lub przesłana
pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia warsztatów.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w poczty elektronicznej do Organizatora oraz
podpisane przez Zamawiającego.
2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z warsztatów nie później niż
7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej
kwoty. W przypadku rezygnacji z warsztatów przez Zamawiającego później niż na 7 dni roboczych
przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne
wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane warsztaty, ewentualne wcześniej wpłacone przez
Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do zapłaty
dostarczonych im po zakończeniu warsztatów faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.
3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
4. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od
tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu
niezbędne jest doręczenie sprzedawcy przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec sprzedawcy. Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych.
6. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli sprzedawca zrealizował
zamówione przez konsumenta szkolenie przed otrzymaniem od konsumenta oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
ZMIANY TERMINU SZKOLENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez
Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub
zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na trzy dni
robocze przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia
uzyskując zwrot wpłaconej przedpłaty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.
4. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na
szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak
zgłoszenie.

REKLAMACJE
1. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu
poleconego lub poczty elektronicznej, w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego, b)
adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego, c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i
miejsce realizacji itp.), d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, e) oczekiwania
Zamawiającego wobec Organizatora.
2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających
dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja
zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z
nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
2.Użytkownik będący konsumentem może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub korespondencyjnie na adres sprzedawcy.
3. W zawiadomieniu o niezgodności szkolenia z umową konsument powinien podać wyjaśnić
przyczynę niezgodności zamówionego szkolenia z umową i określić swoje żądanie obniżenia ceny,
zamiany szkolenia na inne bądź odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe,
jeżeli zamówione szkolenie odbyło się przed doręczeniem sprzedawcy oświadczenia konsumenta o
odstąpieniu od umowy.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE
1. Dostarczane Uczestnikom materiały warsztatowe przechodzą na ich własność z chwilą ich
przekazania z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów warsztatowych nie powoduje przejścia autorskich
praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
3. Treść materiałów warsztatowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich
reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek
dystrybucja jest zabroniona.
4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie warsztatów i upublicznione przez Organizatora można
przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z
zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
5. Materiały warsztatowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i
zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest
Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku a po 25 maja 2018
roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W („RODO”) , Organizator nie
przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym
podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres
Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są
jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji
pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane
przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich
usunięcia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 maja 2018
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie
krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://przedsiebiorcaprzyszlosci.biz/
3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji
promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.